La nova forma de tenir cotxe!
1.Reglament d’ús
2.La targeta personal
3.Reserva del vehicle
4.Ús del vehicle
5.Retorn del vehicle
6.Facturació
7.Incidències o accidents
8.Responsabilitats del client
9.Reducció de responsabilitat
10.Incompliment del codi de circulació
11.Viatges a l’estranger
12.Canvi d’adreça
13.Cotxes d’empreses associades
14.Accesoris

7. Incidències o accidents

a) En cas de produir-se desperfectes, avaries o altres irregularitats durant el trajecte, el client els ha de registrar en els Fulls d’incidències del vehicle i, si és necessari, comunicar-los a la Central de Serveis. Si aquests desperfectes o avaries impedeixen l’ús normal del vehicle o redueixen la seguretat dels passatgers i es poden solucionar ràpidament pel client, cal reparar-los, d’acord amb el que s’estableix al punt 3g. CCSh es farà càrrec posteriorment de les despeses.

b) En cas d’avaria produïda per dol o mala fe del client, o com a conseqüència d’un ús indegut del vehicle, o bé per incompliment del present Reglament d’ús, el client haurà de pagar a CCSh totes les corresponents despeses de reparació.

c) En cas de sinistre o de produir-se danys al vehicle, a més d’haver de respectar les normes del Reglament General de Circulació, cal:
- En tots els casos, informar-ne al més aviat possible la Central de Serveis, per tal que CCSh pugui iniciar els tràmits corresponents amb la companyia asseguradora.
- En cada accident o sinistre que es produeixi, s’ha d’emplenar un protocol d’accident (el formulari és amb la documentació del vehicle). Després cal enviar per correu el formulari al més aviat possible a CCSh.
- El conductor no ha de signar cap reconeixement de culpa; CCSh no el reconeixeria.
- Només CCSh pot autoritzar les reparacions dels vehicles accidentats. No es permet en cap cas que el mateix client faci reparar un cotxe CCSh que hagi sofert un sinistre sense la seva autorització.
- En cas de no comunicar el sinistre a CCSh, el client haurà de pagar l’import indicat a l’apartat de Tarifes, a més de la possibilitat d’haver de fer-se càrrec de totes les despeses de reparació del vehicle, fins a l’import del seu valor total.

d) Segons les circumstàncies del cas, davant una avaria o sinistre del vehicle reservat que no permeti fer ús del vehicle al client següent, aquest tindrà dret a utilitzar un altre vehicle CCSh de la mateixa categoria o superior, sempre que hi hagi disponibilitat, d’acord amb el que s’estableix el punt 3d.

e) En cas de detectar-se danys o altres irregularitats que no hagin estat comunicats en el moment de produir-se, CCSh tindrà el dret de considerar-ne responsable l’últim client que hagi utilitzat el vehicle abans de la seva detecció. CCSh podrà basar-se en l’enregistrament electrònic del trajecte. El client afectat pot aportar proves per demostrar el contrari.

f) En cas de sinistre es cobraran al client els imports indicats en el punt 7e. Aquests imports poden ser substancialment reduïts si el client opta per contractar la Reducció de responsabilitat.  © 2004 Catalunya Carsharing
Web optimitzada per a Internet Explorer 5 o superior a una resolució de 800x600.