català - castellano
La nova forma de tenir cotxe!
   Qui som?  |  Informació / Tarifes   |   És interessant?   |   Reglament d'ús   |   Preguntes freqüents   |   Contacte
1.La targeta personal
2.Reserva del vehicle
3.Ús del vehicle
4.Retorn del vehicle
5.Facturació
6.Incidències o accidents
7.Responsabilitats del client
8.Reducció de responsabilitat
9.Incompliment del codi de circulació
10.Viatges a l’estranger
11.Canvi d’adreça
12.Cotxes d’empreses associades
13.Accesoris

5. Facturació

a) La factura es calcula periòdicament, en funció de l’import facturable acumulat. Com a regla general, les factures s’expediran per períodes mensuals; no obstant això, es podran expedir per períodes quinzenals quan l’import a facturar superi els 200 € per quinzena. En qualsevol cas, s’expedirà com a mínim una factura cada tres mesos per a cada client.

b) L’import facturat serà fet efectiu mitjançant la domiciliació dels rebuts corresponents en el compte corrent o d’estalvis del client en alguna entitat bancària o caixa d’estalvis.

c) Els conceptes a facturar i els respectius imports són els indicats a les tarifes. Si hi ha alguna reclamació relacionada amb la factura, s’ha de trametre per escrit a Catalunya CarSharing en un termini de 15 dies a partir de la seva recepció; en cas contrari, es considerarà acceptada.

d) La manca de pagament dels imports facturats pot provocar la suspensió de l’autorització de reserva, l’autorització d’utilització dels vehicles CCSh i l’anul·lació de les reserves existents. A més, l’incompliment de les obligacions del client pot suposar l’extinció del contracte entre CCSh i el client. En cas que es produeixin, es facturarà un recàrrec per la gestió d’impagats.

 
  © 2004 Catalunya CarSharing