La nova forma de tenir cotxe!
1.Reglament d’ús
2.La targeta personal
3.Reserva del vehicle
4.Ús del vehicle
5.Retorn del vehicle
6.Facturació
7.Incidències o accidents
8.Responsabilitats del client
9.Reducció de responsabilitat
10.Incompliment del codi de circulació
11.Viatges a l’estranger
12.Canvi d’adreça
13.Cotxes d’empreses associades
14.Accesoris

8. Responsabilitats del client

a) Els vehicles de CCSh estan coberts per una assegurança de responsabilitat civil, responsabilitat civil complementària, danys al vehicle i danys personals. No obstant això, el client serà responsable dels danys que ocasioni al vehicle que no quedin coberts per l’assegurança.

b) L’ àmbit territorial d’aquesta assegurança abasta els estats de la Unió Europea, la resta d’estats membres de l’Espai Econòmic Europeu, la resta de països signants del Conveni Complementari de 12 de desembre de 1973 entre les Oficines Nacionals, els països signataris del Conveni Tipus Inter-Bureaux, Ciutat del Vaticà, Gibraltar, Mònaco i San Marino.

c) L’ assegurança no cobreix, en cap cas, els danys produïts com a conseqüència de:
- Conducció sota els efectes de begudes alcohòliques, drogues o estupefaents.
- Conducció sense el pertinent permís o llicència.
- Participació en curses i concursos i els seus entrenaments.
- Conducció del vehicle per part d’un tercer no client de CCSh.
En aquests casos, el client de CCSh serà responsable de tots els danys produïts en el vehicle fins al valor total dels mateixos.

d) La resta de condicions de l’assegurança es troben a disposició del client en cas que les sol·liciti expressament per escrit a CCSh per correu ordinari.

e) Sense perjudici del que s’indica en els punts anteriors, en cas de sinistre o danys al vehicle, el client haurà de satisfer un import a CCSh en concepte d’indemnització per la immobilització i no ús del vehicle a conseqüència del sinistre. Aquest import és indicat a les Tarifes i podrà variar en funció del temps que el vehicle CCSh resti immobilitzat per reparació, fins un valor màxim de 600 €.

f) Els imports esmentats en el punt anterior li seran retornats posteriorment al client en cas que la responsabilitat del sinistre sigui atribuïda a un tercer, conductor del vehicle contrari.

g) El valor dels imports esmentats en el punt 7e que el client ha de pagar en cas de sinistre seran sensiblement reduïts si el client contracta la Reducció de responsabilitat.

  © 2004 Catalunya Carsharing
Web optimitzada per a Internet Explorer 5 o superior a una resolució de 800x600.